Gymnasiaal onderwijs

Het Gymnasium Felisenum staat voor onderwijs dat gericht is op kennis, vaardigheden en attitudes. Daarbij past de toepassing van een scala aan werkvormen, vaak klassikaal maar ook individueel of in kleine groepen. Onze school wil meer dan onderwijs. De aangeboden leerstof dient niet op zichzelf te staan, maar verbanden aan te gaan met de wereld waarin de leerlingen leven, zowel de lokale samenleving, de Nederlandse maatschappij als de internationale context.

kinderen_computer2Onze school wil zowel klassiek als modern zijn. Klassiek in de nadruk op het belang van kennis en van algemene en culturele ontwikkeling, maar modern in de inhoud van het onderwijs, in de verwevenheid van de onderwijsinhoud met de maatschappij, en in de toepassing van verschillende onderwijsvormen.

Wij zijn een openbare school, toegankelijk voor alle leerlingen met een vwo-advies die belangstelling hebben voor gymnasiale vorming, ongeacht hun sociale, etnische of levensbeschouwelijke achtergrond. De school wil de leerlingen divers en inspirerend onderwijs bieden, niet alleen gericht op de wettelijk vastgestelde schoolvakken, maar tevens op brede culturele vorming, historisch besef en een (voor)wetenschappelijke attitude. De school wil daarbij een aangename en inspirerende werkomgeving zijn voor leerkrachten en leerlingen, ruimte bieden aan verschillen en diversiteit en een op elkaar betrokken, verantwoordelijke gemeenschap vormen.

Samenwerking
De school is zeer actief in de samenwerking met het vervolgonderwijs, in het bijzonder de universiteiten. Er wordt samengewerkt met de beide Amsterdamse universiteiten (UvA en VU), de Universiteit Leiden en de Universiteit Wageningen. Het gaat daarbij om pre-university onderwijs, om gastbijdragen vanuit de universiteiten op school en om allerlei leerlingenbezoeken (individueel en in klassikaal of jaarlaagverband) aan de universiteiten. De school maakt daarnaast deel uit van het geïnstitutionaliseerde netwerk Bèta-partners, waarin ook VU en UVA participeren.

leren-doen-we-samenDe school is ook actief in het versterken van de banden en samenwerking met het bedrijfsleven. Dit uit zich onder andere in excursies naar bedrijven en gastlessen vanuit bedrijven. De school is daarbij toegetreden tot het netwerk Jet-Net en heeft speciale banden met Tata Steel, Imares en het Instituut voor Milieuvraagstukken, gelieerd aan de VU te Amsterdam.

Sinds 2013 is onze school een Unesco-school. Hiermee geeft de school aan dat zij haar leerlingen wil opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers met een brede kijk op de wereld die aansluit bij de doelstellingen van Unesco: internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

Populatie
Het Gymnasium Felisenum telt ongeveer 650 leerlingen en 70 medewerkers. De school heeft een sterke regionale functie met, naast de gemeente Velsen (IJmuiden, Velsen-Noord en Zuid, Driehuis, Santpoort en Velserbroek) als kerngebied, leerlingen uit Beverwijk en Heemskerk ten noorden van het Noordzeekanaal, en uit Spaarndam, Haarlem-Noord en Bloemendaal in het zuiden.

Schoolgids en schoolplan
In de schoolgids staat alle informatie die voor ouders en leerlingen van belang is. Het schoolplan is een beleidsstuk waarin de visie van de school op onderwijs en faciliteiten voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd.

Kwaliteitsbeleid

Het Gymnasium Felisenum stelt in haar kwaliteitsbeleid de leerling centraal. Onder kwaliteit verstaan we de mate waarin de school erin slaagt haar doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, het team van docenten en medewerkers, ouders en leerlingen. Kwaliteit wordt in deze opvatting bepaald door heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen en door normerende uitspraken. Doelen en normen worden bepaald door de overheid en door de school, in dialoog met ouders en leerlingen.

De interne kwaliteitszorg wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om systematisch de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Jaarlijks worden tevredenheid enquêtes bij ouders en leerlingen afgenomen. Via www.scholenopdekaart.nl worden resultaten hiervan weergegeven wordt de kwaliteit van het onderwijs op het Gymnasium Felisenum zichtbaar.