Schoolleiding & Organisatie

Schoolleiding

De dagelijkse leiding is in handen van de rector en de conrector.

De schoolleiding bestaat uit:
Drs. M. Kemper, rector
mw. drs. I. Kallenbach, conrector

De schoolleiding wordt ondersteund door drie leerjaarcoördinatoren. De leerjaarcoördinatoren coördineren in brede zin de gang van zaken binnen een leerjaar.

De leerjaarcoördinatoren zijn:
Leerjaren 1 & 2: mw. ir. A. Schimmel
Leerjaren 3 & 4: dhr. M.P.J. Bosman
Leerjaren 5 & 6: mw. drs. M. Tegelaar

Zorgcoördinator: mw. drs. J.M. Bosman
Verzuimcoördinator: dhr. R. Mondelaars

Medezeggenschapsraad

 De MR van het Gymnasium Felisenum bestaat uit acht personen: vier personeelsleden (PG) (waarvan drie als vertegenwoordigers van het Onderwijzend Personeel en één als vertegenwoordiger van het Onderwijs Ondersteunend Personeel), twee ouders (OG) en twee leerlingen (LG).

De MR van het Gymnasium Felisenum is de komende periode als volgt samengesteld:

Marjolein Wal (PG)
Jordi van Ditmar (PG)
Maartje Kraanen (PG)
Loes Breur (PG)
Mariëlle Callenbach (OG, lid)
Marja Könning (OG, lid)
Britt de Vries (LG, lid)
Siska Hulsman (LG, lid)

De MR overlegt met en brengt advies uit aan de rector die optreedt namens het bevoegd gezag.

De vergaderingen starten om 18.00 en worden gehouden in het Felidroom (de docentenkamer).
De vergaderdata zijn:

Maandag 8 oktober 2018
Dinsdag 30 oktober 2018
Donderdag 6 december 2018
Woensdag 6 februari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Donderdag 16 mei 2019
Dinsdag 2 juli 2019

 

Voor een goedgekeurde versie van de notulen of de agenda voor de eerstkomende vergadering kunt u een mail sturen naar de medezeggenschapsraad.


OSZG

De school is onderdeel van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). Bij de OSZG berust het bevoegd gezag van de school. De rectoren van de zes gymnasia die deel uitmaken van de OSZG, vormen het bestuur. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

SHZG

De school is bovendien aangesloten bij de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). In de SHZG hebben alle ca. 40 zelfstandige gymnasia zich verenigd om samen te werken op onderwijskundig gebied en gezamenlijk de belangen van het gymnasiaal onderwijs te behartigen.