Schoolgids Felisenum 2021-2022

31 Leerlingenstatuut en huisregels • Met meubilair en inventaris dient zorgvuldig te worden omgegaan. Indien een leerling inventaris of meubilair vernielt of anderszins schade heeft veroorzaakt, worden de ouders van de leerling hierover in kennis gesteld en zal de schade op de ouders verhaald worden. • Pesten op school wordt niet getolereerd. Wie op welke wijze dan ook met pestgedrag in aanraking komt, meldt dit onmiddellijk bij de mentor of de vertrouwenspersoon. Bij pesten handelt de school volgens het pestprotocol,dat van de website is te downloaden. • Leerlingen dienen mee te werken aan een hygiënische situatie in de school en op het schoolterrein. Dit geldt ook voor de straten en het park rondom de school. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afval- bakken die in de school en in de omgeving van de school in ruime mate aanwezig zijn. • Het is niet toegestaan dat leerlingen de volgende zaken mee naar school nemen: grote zakken chips, grote zakken snoep, grootverpakkingen koek, grote flessen frisdrank en energiedranken. • Leerlingen dienen zich buiten het schoolgebouw zodanig te gedragen dat de omwonenden geen overlast ondervinden. • Het is zonder toestemming van de schoolleiding niet toe- gestaan niet-leerlingen in het schoolgebouw mee te nemen. • Leerlingen mogen geen maaltijden of pakketten op school laten afleveren. Schoolpasje Alle leerlingen ontvangen een schoolpas met daarop hun foto. De schoolpas dient als identificatiemiddel. Bij te laat komen dient de leerling bij de receptie een telaatbriefje, dat als toegangsbewijs tot de les dient, te halen. Kluisjes • De leerlingen kunnen hun waardevolle spullen opbergen in hun kluisje. De schoolleiding heeft het recht om de kluisjes te openen en te controleren. Mediatheek • Leerlingen kunnen in de mediatheek studeren en gebruik maken van de daar aanwezige computers. Computerge- bruik is uitsluitend toegestaan voor schooldoeleinden en op door de school te bepalen tijdstippen. Het gebruikers- reglement hangt in de zaal. Ter bevordering van een goed werkklimaat dienen leerlingen in de zaal stil en rustig te zijn. Leerlingen dienen aanwijzingen van de aanwezige surveillant/beheerder op te volgen. Leerlingen die zich niet aan deze regels houden kan de toegang tot de mediatheek worden ontzegd. Leerlingen die een computer willen gebruiken om aan een opdracht te werken waarbij onderling overlegd moet worden kunnen gebruik maken van de computers in de computergang. Kopiëren • Leerlingen kunnen gebruik maken van het kopieerapparaat in de computergang. Het ligt in de bedoeling in de nabije toekomst ook het printen van documenten door leerlingen te faciliteren (met gebruik van de schoolpas). Het gebruik van het kopieerapparaat in de conciërgeloge door leerlingen is niet toegestaan. Leswisseling en tussenuren • Bij wisseling van de lessen begeven de leerlingen zich zo spoedig mogelijk van het ene naar het andere lokaal. • Leerlingen die geen lessen hebben, kunnen in tussenuren in de mediatheek, de aula of het auditorium terecht voor studie en in de omgeving van de school ter recreatie (uiteraard zodanig dat zij geen overlast voor de buurt veroorzaken). Roken, alcohol en drugs • We zijn een rookvrije school. Roken in het schoolgebouw en op het terrein van de school is verboden. • Het onder invloed zijn van, het gebruiken van of het in bezit hebben van alcohol in en om de school en bij (onderwijs) activiteiten buiten school is verboden. Voor schoolfeesten geldt een alcoholverbod. De schoolleiding kan voor bijzondere gelegenheden zoals de diploma-uitreiking hierop een uitzondering maken, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. • Het gebruik en het onder invloed zijn van of het in bezit hebben van drugs (inclusief lachgas) is ten strengste verboden. Na constatering van bezit van of handel in drugs wordt zonder uitzondering aangifte bij de politie gedaan. Overige gedragsregels • Vanzelfsprekend wordt op het Gymnasium Felisenum de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nageleefd. • Leerlingen dienen de privacy van andere leerlingen, docenten en medewerkers te respecteren. • Vechten, stoeien en kwetsend taalgebruik zijn niet toegestaan. • Eten, drinken, kauwgum kauwen zijn niet toegestaan in de lokalen. • Elke leerling krijgt in het begin van het schooljaar een eigen kapstoknummer en mag alleen daar zijn of haar jas ophangen. Voor lange jassen is een beperkt aantal extra kapstokken beschikbaar. Het is niet toegestaan jassen mee te nemen naar de klas. De school heeft een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn verwoord. Uit dit statuut vloeien ook rechten en plichten voor docenten en andere werknemers van de school voort. De tekst van het leerlingenstatuut is te vinden op de website van de school onder het kopje Leerlingen/Downloads als ook onder het kopje School/Ouders/ Downloads. Aangezien leerlingen mede-verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken in het onderwijsleerproces en een goede orde op school, zijn in het leerlingenstatuut ook de Huisregels opgenomen. De Huisregels volgen hieronder. Dagelijks bevolken ca. 630 leerlingen en 70 medewerkers de school en de directe omgeving daarvan. Het is van groot belang dat alle betrokkenen zich gezamenlijk inspannen om het school- klimaat optimaal te houden. Daarom gelden de hieronder geplaatste huisregels. De huisregels gelden op school en tijdens alle door school georganiseerde activiteiten zoals excursies, werkweken, lesvervangende activiteiten en andere ten behoeve van het onderwijs verrichte werkzaamheden. Voor reizen, (meerdaagse) excursies en andere schoolactiviteiten gelden aanvullende regels die in een door de leerlingen en hun ouders te ondertekenen contract zijn verwoord. Ook voor andere excursies kunnen aanvullende regels worden gesteld. Het zich niet houden aan de huisregels kan tot strafmaatregelen leiden, waaronder uitsluiting bij overige activiteiten of reizen. Orde in en om de school • Leerlingen worden geacht melding te maken van onveilige situaties bij de desbetreffende leerkracht, de gebouwbe- heerder, een van de leerjaarcoördinatoren of de schoolleiding. 30 Schoolgids 2021-2022 Het Gymnasium Felisenum

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzNTk=