Schoolgids Felisenum 2021-2022

5 Het Gymnasium Felisenum Geschiedenis van het gymnasium Het gemeentelijk gymnasium te Velsen werd op 7 september 1949 geopend als het Gymnasium Velserbeek. In 1951 werd de naam gewijzigd in Gymnasium Felisenum, afgeleid van de naam voor Velsen in de Romeinse tijd. Een keuze die niet verwonderlijk is, want vlakbij de school zijn de sporen van de verste Nederlandse buitenpost van het Romeinse Rijk gevonden. Het Gymnasium Felisenum was tot midden jaren negentig een openbare, gemeentelijke school. In de negentiger jaren is de school verzelfstandigd en is het bevoegd gezag overgegaan van de Gemeente Velsen naar de Onderwijs- stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG).  Tot aan het einde van de jaren tachtig was het Gymnasium Felisenum een kleine school met minder dan 300 leerlingen. Inmiddels is de school uitgegroeid tot een middelgrote school met ongeveer 630 leerlingen. Het kleinschalige karakter van de school is echter bewaard gebleven. Het oudste deel van het schoolgebouw stamt uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen gebouwd als een basisschool. Het is een stijlvoorbeeld van de architectuur van die tijd, enigszins verwant aan de Amsterdamse School. Na de vestiging van het gymnasium in dit gebouw is de school in de jaren ’50 uitgebreid, zonder stijlbreuk: licht, helder en functioneel. In de jaren 2000 en 2004 zijn verdere uit­ breidingen voltooid, waarbij gekozen is voor een modernere architectuur en functionaliteit die zich voegt bij het oudere gedeelte, zodat het karakter van het bestaande gebouw niet werd aangetast. In 2011 en 2012 is de school uitgebreid met een verdieping op de zuid- en de westvleugel van het gebouw. Hierin zijn zeven nieuwe lokalen gerealiseerd, een nieuw muzieklokaal met twee studio’s, een mediatheek/studiezaal en een auditorium (een tweede grote zaal). De gymzaal is vergroot en volledig vernieuwd. In 2019 en 2020 zijn het tekenlokaal en het lokaal voor het nieuwe vak engineering van plaats gewisseld en volledig nieuw ingericht. Ze vormen daarbij een echte aanwinst voor de school. Ondanks alle aanpassingen heeft de school haar karakter van een compacte school, gelegen tussen de Velser parken in een sfeer van rust en veiligheid, behouden. Profiel van het Gymnasium Felisenum Het Gymnasium Felisenum is een openbaar categoraal gymnasium. De school heeft een sterke regionale functie met, naast de gemeente Velsen (IJmuiden, Santpoort, Velsen- Noord en -Zuid, Velserbroek, Driehuis) als kerngebied, leerlingen uit Beverwijk en Heemskerk ten noorden van het Noordzeekanaal, en uit Spaarndam, Haarlem-Noord en Bloemendaal in het zuiden. Het Gymnasium Felisenum telt per 1 oktober 2021 circa 630 leerlingen en 70 medewerkers, waarvan 55 docenten. Het Gymnasium Felisenum wil leerlingen niet alleen voorbereiden op een vervolgstudie, maar wil ook de basis leggen voor het toekomstig leven waarbij leerlingen leren om de verbinding met de wereld aan te gaan. De omvang van de school biedt door zijn menselijke maat de mogelijkheid daartoe. Het Felisenum is klein genoeg om veilig te zijn en goede persoonlijke aandacht aan leerlingen te geven, maar groot genoeg om voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. De school is bezig met de ontwikkeling leerlingen te leren om zelf eigenaar te zijn van het leertraject dat zij doormaken. Leerlingen leren stapsgewijs eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de studie waar zij voor hebben gekozen en voor de persoonlijke ontwikkeling die zij doormaken. In deze ontwikkeling speelt de mentor een belangrijke rol. Het Gymnasium Felisenum heeft diversiteit hoog in het vaandel staan: in opvattingen, in ideeën en in achtergrond van leerlingen en leraren. Dat doet recht aan de individuele capaciteiten van leerlingen, leraren en alle anderen in de school. De leerlingen kunnen in wisselwerking met de docenten hun talenten maximaal ontplooien. Voorwaarden daarvoor zijn respect voor elkaar, openheid en uitwisseling van gedachten en ideeën. Er is betrokkenheid, vrijblijvendheid wordt vermeden. Hiermee biedt de school leerlingen en medewerkers een prettige leer- en werkomgeving. Prelisenum Binnen het Gymnasium Felisenum is er in het schooljaar 2021-2022 een mogelijkheid tot het starten met een tussenjaar, het Prelisenum. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen vanuit een behoefte aan een scholingsjaar voor veelal jonge, versnelde leerlingen die nog veel te leren hebben op het gebeid van de executieve vaardigheden. Deze leerlingen hebben allemaal een vwo- advies maar zijn eigenlijk nog niet klaar voor de start in het reguliere brugklasjaar. Wij bieden uitdagend onderwijs met veel aandacht voor hiaten en hele basale vaardigheden die enorm van invloed zijn op een succesvolle afronding van je uiteindelijke middelbare schoolcarrière. Het curriculum is hierbij ondergeschikt aan de persoonlijke doelen. Deze Prelisenum groep biedt momenteel plek voor 15 leerlingen. Voor vragen is er contact mogelijk via zorg@felisenum.nl. Missie van het Gymnasium Felisenum De missie van het Gymnasium Felisenum is al zijn leerlingen divers en inspirerend onderwijs te bieden, niet alleen gericht op de wettelijk vastgestelde schoolvakken, maar tevens op brede culturele vorming, historisch besef, technisch inzicht, maatschappelijke betrokkenheid en een (voor)wetenschap- pelijke attitude. Dit onderwijs moet uitmonden in het gymnasiumdiploma dat de leerling formeel toegang geeft tot het hoger onderwijs, maar bovendien garant staat voor een brede algemene ontwikkeling, culturele belangstelling, talig bewustzijn en een positieve maar kritische houding, die de leerling geschikt maakt voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs. De school wil toegankelijk zijn voor alle leerlingen met een vwo-advies die belangstelling hebben voor gymnasiale vorming, ongeacht hun sociale, etnische of levensbeschouwe- lijke achtergrond. Gymnasiaal onderwijs De vormende waarde van de klassieken Kennis van Latijn en Grieks is dikwijls van direct nut bij verdere studie, maar toch is dat niet het belangrijkste aspect van de bestudering van de klassieke talen. Haar vormende waarde ligt vooral daarin dat leerlingen in contact gebracht worden met een andere gedachtenwereld en met de samen­ levingen van het oude Griekenland en het Romeinse Rijk. Daardoor leren zij tegenstellingen en overeenkomsten met onze huidige wereld te zien. De Grieken stonden aan het begin van wat wij wetenschap noemen. Zij plaatsten vraag- tekens bij zaken die tevoren als vanzelfsprekend beschouwd werden en trachtten eigen en andermans denkbeelden aan objectieve normen en maatstaven te toetsen. De Romeinen hebben deze manier van denken verder ontwikkeld en in praktijk gebracht. Veel van de vragen die zij in hun tijd 4 Schoolgids 2021-2022 Het Gymnasium Felisenum

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzNTk=