header luchtfoto gymnasium felisenum gebouw

Klachtenprocedure

Toelichting op de klachtenregeling OSZG

In de klachtenregeling is vastgelegd wat u kunt doen als u een klacht heeft over een medewerker van de school of over een situatie in de school. In eerste instantie kunt u de klacht bespreken met betrokken medewerker. Als dat niet leidt tot een oplossing kunt u de leidinggevende of de rector benaderen met uw klacht.

Mocht dat ook niet tot een oplossing leiden of u wilt om een andere reden de klacht niet binnen de school aan de orde stellen, dan kunt u als volgende stap uw klacht neerleggen bij het bestuur (het bevoegd gezag) van de OSZG of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen (LKC). In bijgaande regeling is vastgelegd hoe de procedure verloopt.

Als u hulp nodig hebt of u weet niet zeker welke procedure u moet volgen, dan kunt u een beroep doen op één van onze vertrouwenspersonen. (Zie verder artikel 3 van de klachtenregeling.) Dat zal met name het geval zijn als er sprake is van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Rechtstreeks afhandelen met de betrokkenen behoort dan meestal niet tot de mogelijkheden. Bij deze klachten speelt de vertrouwenspersoon vanaf het eerste gesprek tot en met het oplossen van de klacht een belangrijke rol. In een dergelijk geval wordt de klacht vaak meteen ingediend bij de schoolleiding, het bestuur van de OSZG of bij de LKC.

De vertrouwenspersonen van de OSZG zijn:

mevrouw P. Meursing
E-mail: mpmeursing@gmail.com
Telefoon: 06 28869796

de heer M. Moons
E-mail: mathieu.moons@gmail.com
Telefoon: 06-39777213

Klachtenbehandeling door het bestuur

 1. U stuurt uw klacht op schrift naar het bestuur. Het adres is:
  Bestuur OSZG, t.a.v. de bestuurssecretaris,
  Postbus 5223,
  2000 CE Haarlem
  bestuur@oszg.nl
  Voor informatie kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris, mevrouw M.G. van der Graaf, 023-5430108, bestuurssecretaris@oszg.nl;
 2. Het bestuur wijst twee leden uit het bestuur aan die ondersteund door de bestuurssecretaris een commissie vormen die de klacht behandelen (de rector van de betreffende school maakt geen deel uit van deze commissie). De twee leden wijzen één van hen aan als voorzitter. De commissie hoort de klager en degene over wie de klacht gaat;
 3. Deze commissie stelt een advies op aan het bestuur met een voorstel voor afhandeling (de rector wiens school het betreft doet niet mee aan de beraadslaging hierover);
 4. Het bestuur informeert de klager over de uitkomst;

Klachtenbehandeling door de Landelijke Klachtencommissie (LKC)

U kunt uw klacht ook neerleggen bij een externe klachtencommissie. De OSZG is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen in Utrecht. Ook kunt u hier uw klacht neerleggen als u niet tevreden bent met de behandeling door het bestuur.

 1. Informatie over het indienen van een klacht bij de LKC vindt u op https://onderwijsgeschillen.nl/content/klacht-indienen;
 2. Dien uw klacht bij voorkeur in met behulp van het klachtformulier dat op de website staat;
 3. Voor het indienen van een klacht is geen rechtsbijstand vereist. U kunt dit zelf doen;
 4. Het adres van de LKC is:
  Onderwijsgeschillen
  Postbus 85191
  3508 AD Utrecht
  info@onderwijsgeschillen.nl
 5. De LKC neemt uw klacht in behandeling volgens de eigen procedure, waarover u vanuit de LKC nadere informatie ontvangt.

Hieronder een schematische weergave van het meest voorkomende proces van klachtenbehandeling.