Ziekmelding en absentie

Ziekmelding

• In geval van afwezigheid wegens ziekte stellen de ouder(s)/verzorger(s) de school
daarvan dagelijks voor aanvang van de eerste les (8.25 uur) uitsluitend telefonisch
op de hoogte via het algemene telefoonnummer van de school (0255-545710).
• Als de leerling weer beter is levert de leerling een door
ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en ondertekend absentieformulier in bij de
conciërge.
• Als een leerling tussentijds ziek naar huis wil gaan, meldt hij/zij dit bij de conciërge. De
ouders dienen schriftelijk of telefonisch de ziekmelding te bevestigen.
• Als een leerling langdurig of vaak ziek is, wordt door de mentor overleg
gevoerd met de ouder(s)/verzorger(s) over eventuele te ondernemen
acties.

Absentie

• In geval van afspraken met een (tand)arts tijdens schooluren, meldt de leerling dit
vooraf middels een door een van de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend
absentieformulier bij de conciërge. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook telefonisch de
school op de hoogte brengen van de afspraak.
• In geval van het bezoek van een leerling aan een open dag (klas 4, 5 en 6) of het
afleggen van een rijexamen (alleen voor praktijkexamen, max. 2 x) doet de leerling
vooraf een schriftelijk verzoek bij de betreffende leerjaarcoördinator. Deze informeert de
verzuimcoördinator over het genomen besluit.
• Een verzoek tot bijzonder verlof moet middels een formulier minimaal 4 weken van
tevoren aangevraagd worden. Te laat ingeleverde aanvragen kunnen niet in
behandeling worden genomen.