Ondersteuning

Extra begeleiding in de vorm van ondersteuning kan nodig zijn voor leerlingen met een lichamelijke beperking, leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of leerlingen met dyslexie of faalangst. Daarnaast kunnen leerlingen extra begeleiding nodig hebben bij problemen thuis, motivatieproblemen of sociale problemen.

Het Gymnasium Felisenum beschikt over een deskundig ondersteuningsteam dat wordt aangevoerd door onze ondersteuningscoördinator, mw. C. Christiaanse. In de rapportvergaderingen en het ondersteuningsoverleg worden problemen bij leerlingen gesignaleerd. De ondersteuningscoördinator kijkt na aanmelding welke ondersteuning passend is. Veelal gebeurt dit in overleg met ouders en school. Binnen het ondersteuningsteam van onze school bieden wij hulp bij:

  • Dyslexie
  • Faalangst
  • Rouwverwerking
  • AD(H)D of stoornissen in het autismespectrum

Buiten school kunnen leerplichtambtenaren, jeugdartsen en schoolmaatschappelijk werk een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van een leerling.

Dyslexie

Aan het begin van het schooljaar wordt iedere leerling uit de eerste klas getest op dyslexie. Dit gebeurt door middel van een dictee en een uitgebreide toetsing op de computer. Bestaat bij ons het vermoeden van dyslexie, dan verwijzen wij door naar een gespecialiseerd bureau. Kinderen met dyslexie zijn van harte welkom op het Gymnasium Felisenum, mits zij een duidelijk vwo-advies hebben.

Als zij beschikken over een officiële dyslexieverklaring krijgen zij een kaart waarop zowel compenserende faciliteiten als eigen verplichtingen weergegeven zijn. Enkele van die faciliteiten zijn:

  • extra tijd voor het maken van toetsen
  • naast schriftelijke toetsing de mogelijkheid tot mondelinge toetsing voor Engels, Frans en Duits
  • aangepaste beoordeling voor spelling

De dyslexie-indicaties worden verzorgd door mw. A. Eijgenberger.
Uitgebreide informatie over hoe het Gymnasium Felisenum omgaat met leerlingen met dyslexie vindt u in ons Dyslexiebeleid.

Faalangst

In een school heerst een prestatiegericht klimaat. Bij enkele leerlingen kan dit tot spanningsklachten leiden die hen hinderen om goed te leren en op een prettige manier deel te nemen aan het schoolse leven. Het Gymnasium Felisenum heeft oog voor deze leerlingen en biedt met name in de onderbouw de mogelijkheid aan tot het volgen van een faalangstreductietraining.

Nadat de mentor aangegeven heeft dat een leerling lijdt onder spanning en stress volgen een algemene testafname en een diagnostisch gesprek met de faalangstbegeleider. Daarmee wordt vastgesteld of er sprake is van faalangst. Wanneer dat het geval is, kunnen leerlingen in een kleine groep deelnemen aan een doelgerichte training waarin de kinderen leren omgaan met hun spanningen. Deze trainingen worden gegeven door dhr. D. Newman.

U kunt leerlingen voordragen voor de faalangstreductietraining via de mentor en mw. C. Christiaanse, de ondersteuningscoördinator.

Rouwverwerking

Door verschillende oorzaken kunnen leerlingen van onze school geconfronteerd worden met de dood en rouw. Eén van hun ouders kan overlijden, of een medeleerling kan iets overkomen. Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen, waardoor het leven van kinderen volledig op zijn kop komt te staan.

Als daar behoefte aan is, kan de rouwbegeleider op deze momenten hulp bieden. De rouwbegeleiding voor leerlingen van onze school wordt veelal ingevuld door SOCIUS (schoolmaatschappelijkwerk). Zij doen dit door middel van persoonlijke gesprekken. Aanmelding voor de rouwbegeleiding wordt geregeld via de ondersteuningscoördinator mw. C. Christiaanse.

AD(H)D / ASS

De ondersteuningscoördinator en een trajectbegeleider adviseren en ondersteunen leerlingen, ouders en mentoren op het gebied van problematiek voortkomend uit een diagnose als AD(H)D of ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Hierbij is er vooral aandacht voor problemen op het gebied van plannen en organiseren. Tevens schakelt de ondersteuningscoördinator indien nodig, de mentoren en vakdocenten van de leerlingen in, bijvoorbeeld voor extra tijd bij een repetitie of een speciale plaats in de klas.

Trajectbegeleiding

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er de trajectbegeleiding. Deze aanduiding laat zien dat de leerlingen voluit op weg blijven naar de eindbestemming: het behalen van een diploma. Trajectbegeleiding is gebaseerd op drie pijlers: observatie en begeleiding van leerlingen, coaching van docenten en partnerschap met ouders.

De begeleiding is altijd tijdelijk en levert maatwerk en ondersteuning als de schoolvoortgang wordt bedreigd. Hierbij spelen een rol:

Belemmerende factoren ten aanzien van het cognitief functioneren, zoals concentratieproblemen, motivatieproblemen, aandachtsproblemen of het in onvoldoende mate beschikken over toereikende leerstrategieën.
Omstandigheden die de schoolvoortgang (tijdelijk) verstoren, zoals verstoringen in de verhouding draagkracht – draaglast bij de leerling of zijn omgeving.
De afweging of een leerling in aanmerking komt voor trajectbegeleiding wordt gemaakt door de ondersteuningscoördinator in overleg met onze trajectbegeleiders mw. L. Jansz en dhr. D. Newman.